KTU WANTed karjeros dienos 2023

Kauno technologijos universiteto ir įmonių bendradarbiavimo informacinės sistemos naudojimo taisyklės

 • Kauno technologijos universiteto ir įmonių bendradarbiavimo informacinę sistemą tvarko ir administruoja VšĮ Kauno technologijos universitetas (toliau – Universitetas), juridinio asmens kodas 111950581, adresas K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, PVM mokėtojo kodas LT119505811, el. pašto adresas ktu@ktu.lt.
 • Prašome perskaityti Kauno technologijos universiteto ir įmonių bendradarbiavimo informacinės sistemos (toliau – Sistema) naudojimo taisykles (toliau – Taisyklės), prieš pradėdami registraciją ir naudojimąsi Sistema. Įmonės atstovui naudojantis Sistema, Universitetas laikys, kad įmonės atstovas yra susipažinęs su Taisyklėmis, sutinka su jomis ir įsipareigoja jų laikytis.
 • Universitetas vienašališkai gali keisti Taisykles, registracijos Sistemoje sąlygas, Sistemos funkcionalumą, joje teikiamas paslaugas bei numatyti jų apmokestinimą. Įmonės atstovas su visais pakeitimais supažindinamas Sistemoje įmonės atstovo nurodytu el. pašto adresu.

Sistemos paskirtis ir naudojimas

 • Sistema yra skirta įmonėms ir organizacijoms, siekiančioms skelbti praktikos ir darbo skelbimus interneto svetainėje https://wanted.ktu.edu, teikti bendradarbiavimo pasiūlymus Universiteto darbuotojams ir studentams.
 • Sistema gali naudotis jame registruotas (-i) įmonės atstovas (-ai) (toliau – Naudotojas (-ai)), suvedęs savo prisijungimo duomenis į Sistemoje esančią registracijos formą ar registruotam Naudotojui užpildžius naujo Naudotojo (kito įmonės atstovo) duomenis Sistemoje. Naudotojui draudžiama Sistemą naudoti neteisėtiems veiksmams.
 • Registruodamasis ir / ar naudodamasis Sistema, Naudotojas patvirtina, kad turi įgaliojimus atstovauti įmonę, o registracijos metu ir po registracijos pateikia teisingus, tikslius ir išsamius duomenis apie įmonę ir jos atstovus.
 • Užregistruota įmonė tampa savo prisijungimo duomenų valdytoja, pati užtikrina savo prisijungimo duomenų saugumą ir visiškai atsako už asmenų, prisijungusių jos vardu, atliktus veiksmus. Kiekvienas Naudotojas įsipareigoja nedelsiant informuoti Universitetą apie prisijungimo duomenų praradimą, neteisėtą naudojimą.
 • Naudotojas sutinka, kad Sistemoje registracijos metu ar po registracijos pateikti duomenys būtų vieši ir prieinami interneto svetainės https://wanted.ktu.edu lankytojams.
 • Registracija ir naudojimasis Sistema yra nemokami.
 • Naudotojas prisiima visą atsakomybę už skelbimo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis, Naudotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami. Sistemoje draudžiama skelbti klaidinančius, įžeidžiančius ir neteisingus praktikos ir darbo skelbimus, kitus pasiūlymus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir nusistovėjusioms moralinėms normoms.
 • Universitetas turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Sistemos skelbimus ar bet kokią kitą Naudotojo pateiktą informaciją, padaryti skelbimus (informaciją) nematomus, panaikinti Naudotojo registraciją, blokuoti, redaguoti Naudotojo skelbimus ir informaciją, jei, Universiteto nuomone, Naudotojas, pažeidė šias Taisykles ir galiojančius teisės aktus, pateikė neteisingą, netikslią, ne visą ir (ar) klaidinančią informaciją, registruodamasis ar naudodamasis Sistema, tyčia ir sąmoningai atskleidė apgaulingą ar neteisingą informaciją, ar, Universiteto nuomone, kitaip netinkamai pasielgė.
 • Universitetas teikia technines priemones informacijos paskelbimui Sistemoje, bet neįsipareigoja dalyvauti surandant praktikantus ir / ar darbuotojus, įforminant jų priėmimą, ir kitose procedūrose, susijusiose su paskelbtais skelbimais ar Universitetui pateiktais siūlymais.

Asmens duomenų tvarkymas ir valdymas

 • Universitetas turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Sistema Naudotojo – pateiktus fizinio asmens duomenis apie save ar kitą įmonės atstovą, vadovaudamasis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.
 • Naudotojas patvirtina, kad supranta ir sutinka, kad Universitetas tvarkytų ir valdytų Naudotojo asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais dėl asmens duomenų teisinės apsaugos bei Taisyklėmis.
 • Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Naudotojui: paskelbti skelbimus, pateikti kitus pasiūlymus Universiteto darbuotojams ir studentams ir pan. Naudotojo duomenys yra tvarkomi Sistemoje ir vidinėse Universiteto informacinėse sistemose. Naudotojo pateikti asmens duomenys skelbiami viešai interneto svetainėje https://wanted.ktu.edu ir bus prieinami Universiteto darbuotojams bei studentams vidinėse informacinėse sistemose.
 • Naudotojas yra duomenų subjektas, Sistemoje teikiantis šiuos asmens duomenis: savo vardą, pavardę, atstovaujamos įmonės pavadinimą, teisinę formą, pareigas, el. pašto adresą, telefono numerį. Naudotojas turi teisę pateikti asmens duomenis apie kitus įmonės atstovus, juos registruodamas Sistemoje.
 • Asmens duomenų tvarkymo tikslai: identifikuoti Naudotoją (vardas, pavardė, pareigos), priskirti Naudotoją įmonei (įmonės pavadinimas, teisinė forma) ir susisiekti su Naudotoju (el. pašto adresas, telefono numeris). Duomenų rinkimo teisinis pagrindas – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) punktas (duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais). Naudotojas yra informuotas apie tai, kad turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą.
 • Pateikdamas asmens duomenis, Naudotojas:
  • suteikia teisę Universitetui valdyti ir tvarkyti Naudotojo asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Universitetui valdyti ir tvarkyti Naudotojo asmens duomenis bet kuriuo metu, taip pat reikalauti nutraukti tvarkyti, valdyti ir panaikinti jo asmens duomenis;
  • pareiškia, kad pateikia savo asmens duomenis paskelbimui Sistemoje laisva valia ir sutinka, kad jo / jos pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Sistemos duomenų bazėje 2 metus nuo jo / jos paskutinio prisijungimo prie Sistemos ir suėjus šiam terminui, sunaikinami Universiteto įgalioto asmens;
  • sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą ir kt.) bei duomenis apie save Sistemoje tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami skelbimuose ir pasiūlymuose kaip kontaktiniai duomenys).
 • Naudotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus ir / ar netikslius asmens duomenis, bet kuriuo metu uždrausti asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą.
 • Jei Naudotojas turi prieštaravimų arba skundų dėl to, kaip yra tvarkomi jo asmens duomenys, jis / ji turi teisę pateikti laisvos formos prašymą arba skundą Universiteto duomenų apsaugos pareigūnui, el. paštu privacy@ktu.lt arba adresu K. Donelaičio g. 73-110, Kaunas, taip pat Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, el. paštu ada@ada.lt, adresu J. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius.

Slapukai ir jų naudojimas

 • Sistema identifikuoja asmenis naudodamasi slapukais (angl. cookies). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Naudotojo įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Naudotoją per kitus apsilankymus Sistemoje.
 • Slapukai yra įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu. Naudotojas visada gali peržiūrėti naudojamus slapukus savo naršyklėje, ten pat pakeisti jų naudojimo nustatymus. Tinklalapyje naudojami tik techninio palaikymo slapukai, kurie saugo informaciją apie naršymo sesiją (sesijos identifikatorių). Jokia kita informacija slapukuose nėra saugoma ir jokiems kitiems tikslams slapukai nėra naudojami.
 • Universitetas, siekdamas užtikrinti galimybę reaguoti į skaitmeninius incidentus, serverio žurnaluose fiksuoja lankytojų kompiuterių IP adresus ir atliekamus veiksmus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Tai nėra neįprasta praktika.